Algemene Voorwaarden

VRY van Fintessa Rekeningen bij VRY Bewaar B.V.

Algemene Voorwaarden VRY van Fintessa

Naast de afspraken die wij zijn overeengekomen in de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan, hebben wij nog een aantal algemene afspraken.
Als u klant wordt, heeft U de overeenkomst en deze algemene voorwaarden gelezen en akkoord bevonden. Dit geldt ook voor de tarieven die wij in rekening brengen.

Gegevens
Wij maken gebruik van derden om uw individuele account aan te maken. Deze derden gebruiken daar de door u aangeleverde persoonsgegevens voor. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst mee afgesloten.
U krijgt van ons een rekeningnummer. Dit rekeningnummer is specifiek voor u. U heeft digitaal toegang tot het klantportaal, waarbij u zelf verantwoordelijk bent voor het beheer van het bijbehorende wachtwoord.
Onze communicatie vindt digitaal plaats. U bent verantwoordelijk voor de adequate werking van uw (digitale) hulpmiddelen ten behoeve van deze communicatie op afstand. Dit geldt ook voor de door u opgegeven e-mail adressen.
Eventuele wijzigingen van uw communicatie-adres dient u per omgaande schriftelijk te melden op het daartoe geëigende contactadres.
Om onze diensten te kunnen leveren, baseren wij ons op de door u aangedragen gegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de door u aangeleverde informatie. Wellicht ten overvloede: dit betreft ook een wijziging in uw persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op onze dienstverlening.
Wij hanteren de wettelijke bewaartermijn voor deze gegevens.

Kapitaaloverdracht
Indien er sprake is van een kapitaaloverdracht, dan kunnen wij alleen tot deze kapitaaloverdracht overgaan als u ons daartoe heeft gemachtigd en de daartoe dienende documenten door u zijn ondertekend.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen in de kapitaaloverdracht die veroorzaakt worden door het handelen van derden.

Aanvang van de dienstverlening
Uw rekening wordt geactiveerd als de openingskosten zijn voldaan, alle overeenkomsten zijn getekend en door ons ontvangen en, indien van toepassing, (een deel van) uw kapitaal door VRY Bewaar is ontvangen.
Het beheer van uw vermogen wordt uitgevoerd door Fintessa. U heeft daartoe een overeenkomst met Fintessa gesloten.

Uw uitkering in geval van een LijfrenteBeleggen rekening
De hoogte van uw periodieke uitkering is afhankelijk van het beleggingsresultaat en de door u aangegeven periodiciteit van de uitkering. Wij geven geen garantie omtrent de hoogte van uw periodieke uitkering.
Wij zijn verantwoordelijk voor de tijdigheid van de uitkering, behalve in het geval er sprake is van oorzaken die buiten onze macht liggen. Een paar voorbeelden hiervan zijn, onder meer: “acts of god”, storingen op de betreffende effectenbeurzen, disrupties van het betaalverkeer, disruptie van internet en enige andere storing buiten onze macht.
U ontvangt uw uitkering op een vooraf vastgestelde tegenrekening. U bent verantwoordelijk voor de juistheid van het tegenrekeningnummer. Eventuele wijzigingen van dit tegenrekeningnummer dient u tijdig en schriftelijk aan ons te melden op het daartoe bestemde contactadres.
De belastingafdracht op de uitkering wordt door VRY gebaseerd op basis van het hoogst geldende, van toepassing zijnde tarief. U bent zelf verantwoordelijk voor uw belastingaangifte en eventuele daaruit voortvloeiende verrekeningen.

Opname of overboeking naar derden
Wij hebben u gewezen op de mogelijke fiscale gevolgen van een opname of kapitaalonttrekking. Indien u een (deel van) het kapitaal wenst te onttrekken door opname, bent u zelf verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen.
Wij keren geen financiële instrumenten uit. Wij boeken geen financiële instrumenten over. In het geval van een overboeking of opname zal het relevante deel van uw beleggingen worden verkocht. Een overboeking kan alleen plaatsvinden op het door u aangegeven tegenrekeningnummer of ten gunste van een fiscaal gefaciliteerde rekening of polis bij een financiële instelling.

Kosten
De doorlopende kosten worden elke maand in mindering gebracht op uw vermogen. Daartoe zal het relevante deel van uw beleggingen worden verkocht. De incasso vindt automatisch plaats en u heeft ons daartoe, met het aangaan van de overeenkomst gemachtigd.
Heeft u een LijfrenteBeleggen rekening dan worden op elke periodieke uitkering excassokosten ingehouden. Deze kosten worden ten laste van de netto uitkering gebracht.
In het geval van een opname of onttrekking van (een deel van) het vermogen zullen de kosten hiervan worden ingehouden op de opname of onttrekking.

Handelsmomenten
Alle benodigde transacties in financiële instrumenten, of deze nu ten behoeve van het vermogensbeheer zijn, ten behoeve van het verkrijgen van liquide middelen of anderszins, vinden op vastgestelde handelsmomenten plaats. Effectuering van eventuele overboekingen, uitkering etc. zullen ook gebaseerd zijn op dat handelsmoment.

Beëindiging van de relatie
Nadat de relatie met u is beëindigd, wordt uw rekeningnummer gesloten en u heeft dan ook geen aanspraak meer op uw rekening(nummer). De gegevens met betrekking tot u, uw rekening en overige gegevens zullen conform de relevante wettelijke termijnen bewaard worden.

Bijzondere situaties
Wanneer u komt te overlijden, dan moeten uw nabestaanden dat zo snel mogelijk bij ons melden aan de hand van een kopie van de akte van overlijden. Uw nabestaanden kunnen vervolgens met behulp van een verklaring van erfrecht aan ons laten weten aan wie de waarde van uw rekening toekomt. Elke nabestaande kan ons vervolgens laten weten wat hij of zij wil doen met de hem of haar toekomende waarde. Daarbij zijn wel fiscale regels van toepassing, waar wij ons aan moeten houden.
De wijze van waarop de rekening eventueel wordt voortgezet of beëindigd is afhankelijk van de aard van de rekening en wie de erfgename(n) zijn. Voor het beëindigen van een rekening bij overlijden, berekent VRY geen kosten.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de oplossingen van VRY? Neem dan gerust contact met ons op en we helpen u graag verder.

vry-van-fintessa-logo

CONTACT

Fintessa B.V.
Amsterdamsestraatweg 37
3744 MA Baarn
(T) +31 (0)35 72 00 111
(E) info@vryvanfintessa.nl

AFM RISICO INDICATOR

Start typing and press Enter to search

×